Adres:

93-161 Łódź ul. Kraszewskiego 1/5

Typ i rodzaj zakładu:

 • zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn)
 • areszt śledczy (tylko dla mężczyzn)
 • areszt śledczy (tylko dla kobiet) z wyjątkiem osób wymienionych w pkt I i II „Uwag”

Dodatkowo:

 • łącznie: tymczasowo aresztowani podlegający leczeniu szpitalnemu, w tym również osoby, o których mowa w pkt I i II „Uwag”
 • skazani (P-1/t, M-1/t)) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych
 • tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej
 • tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną
 • kobiety i mężczyźni skazani i tymczasowo aresztowani chorzy na gruźlicę
 • skazani mężczyźni (P-1, P-1/t, M-1, M-1/t,R-1,R-1/t,P-2, P-2/t,M-2,M-2/t,R-2,R-2/t, P-3, P-3/t,M-3,M-3/t,R-3,R-3/t) chorzy na gruźlicę (niezakaźni dla otoczenia), po zakończeniu I fazy leczenia w oddziale przeciwgruźliczym tutejszego szpitala
 • skazani (P-1, P-1/t, M-1, M-1/t,R-1,R-1/t,P-2, P-2/t,M-2,M-2/t,R-2,R-2/t, P-3, P-3/t,M-3,M-3/t,R-3,R-3/t) poddawani zabiegom usprawniającym w warunkach ambulatoryjnych
 • skazani (P-1, R-1,P-2,R-2,P-3,R-3) zatrudnieni na rzecz jednostki
1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których mowa w art. 88 § 4 oraz 212a § 3 kkw.
2. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, zwani dalej Niebezpiecznymi.
3. Adnotacje „…podlegający leczeniu szpitalnemu” oraz „… wymagający całodobowej opieki lekarskiej” oznaczają, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną. Ponadto adnotacja „…skierowani do ośrodka diagnostycznego” oznacza, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani i skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną.
4. W areszcie śledczym mogą przebywać skazani niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej a także objęci realizacją umowy o zatrudnieniu. W zakładzie karnym typu zamkniętego mogą przebywać skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, a w zakładzie karnym typu półotwartego skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, jeżeli są niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej, a także skazani, którzy są objęci realizacją umowy o zatrudnieniu, jeżeli zostali awansowani w tejże jednostce.
5. Areszt śledczy lub zakład karny przyjmują skazanych według rodzaju i typu zakładu karnego w systemach: zwykłym programowanego oddziaływania oraz skazanych skierowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem, zgodnie z posiadaną grupą i podgrupą klasyfikacyjną.