Adres:

66-010 Nowogród Bobrz. pow. zielonogórski

Typ i rodzaj zakładu:

 • zakład karny typu zamkniętego: (tylko dla kobiet): dla odbywających karę po raz pierwszy, dla młodocianych, dla recydywistów penitencjarnych.
 • areszt śledczy (tylko dla kobiet)
 • zakład karny typu półotwartego: (tylko dla kobiet): dla odbywających karę po raz pierwszy, dla młodocianych, dla recydywistów penitencjarnych
 • zakład karny typu otwartego: (tylko dla kobiet): dla odbywających karę po raz pierwszy, dla młodocianych, dla recydywistów penitencjarnych
 • zakład karny typu zamkniętego: (tylko dla mężczyzn): dla odbywających karę po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych
 • zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn)
 • zakład karny typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn) z wyjątkiem kobiet wymienionych w pkt I i II „Uwag”

Dodatkowo:

 • matki z dziećmi
 • kobiety tymczasowo aresztowane i skazane oraz skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną
 • mężczyźni skazani (R-1/t, R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych z wyjątkiem osób zakwalifikowanych jako Niebezpieczny
 • mężczyźni skazani poruszający się na wózku inwalidzkim
 • skazane kobiety (P-1/t, M-1/t,P-2/t, M-2/t, P-3/t, M-3/t) skierowane do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu
1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których mowa w art. 88 § 4 oraz 212a § 3 kkw.
2. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, zwani dalej Niebezpiecznymi.
3. Adnotacje „…podlegający leczeniu szpitalnemu” oraz „… wymagający całodobowej opieki lekarskiej” oznaczają, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną. Ponadto adnotacja „…skierowani do ośrodka diagnostycznego” oznacza, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani i skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną.
4. W areszcie śledczym mogą przebywać skazani niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej a także objęci realizacją umowy o zatrudnieniu. W zakładzie karnym typu zamkniętego mogą przebywać skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, a w zakładzie karnym typu półotwartego skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, jeżeli są niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej, a także skazani, którzy są objęci realizacją umowy o zatrudnieniu, jeżeli zostali awansowani w tejże jednostce.
5. Areszt śledczy lub zakład karny przyjmują skazanych według rodzaju i typu zakładu karnego w systemach: zwykłym programowanego oddziaływania oraz skazanych skierowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem, zgodnie z posiadaną grupą i podgrupą klasyfikacyjną.