Adres:

86-300 Grudziądz ul. Wybickiego 10/22

Typ i rodzaj zakładu:

 • zakład karny typu zamkniętego:
 • dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla kobiet)
 • dla młodocianych (tylko dla kobiet)
 • dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla kobiet)
 • areszt śledczy (tylko dla kobiet)
 • zakład karny typu półotwartego:
 • dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla kobiet)
 • dla młodocianych (tylko dla kobiet)
 • dla recydywistów penitencjarnych (tylko dla kobiet)
 • zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy (tylko dla mężczyzn)
 • zakład karny typu półotwartego dla młodocianych (tylko dla mężczyzn)

Dodatkowo:

 • skazane kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób: z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo (P-1/t, M-1/t, R-1/t), uzależnionych od alkoholu (P-1/t, M-1/t, R-1/t, P-2/t, M-2/t, R-2/t)
 • kobiety od siódmego miesiąca ciąży
 • kobiety podlegające leczeniu szpitalnemu
 • matki z dziećmi
 • chorzy na cukrzycę insulinozależną: tymczasowo aresztowane i skazane kobiety oraz skazani mężczyźni
 • tymczasowo aresztowane i skazane kobiety wymagające całodobowej opieki lekarskiej
 • program substytucji metadonowej
1. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, a ponadto nie mogą być przyjmowane doprowadzone osoby, o których mowa w art. 88 § 4 oraz 212a § 3 kkw.
2. Nie mogą przebywać osoby zakwalifikowane jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, zwani dalej Niebezpiecznymi.
3. Adnotacje „…podlegający leczeniu szpitalnemu” oraz „… wymagający całodobowej opieki lekarskiej” oznaczają, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną. Ponadto adnotacja „…skierowani do ośrodka diagnostycznego” oznacza, że mogą być kierowani tymczasowo aresztowani i skazani bez względu na grupę i podgrupę klasyfikacyjną.
4. W areszcie śledczym mogą przebywać skazani niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej a także objęci realizacją umowy o zatrudnieniu. W zakładzie karnym typu zamkniętego mogą przebywać skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, a w zakładzie karnym typu półotwartego skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu otwartego, jeżeli są niezbędni do obsługi jednostki penitencjarnej, a także skazani, którzy są objęci realizacją umowy o zatrudnieniu, jeżeli zostali awansowani w tejże jednostce.
5. Areszt śledczy lub zakład karny przyjmują skazanych według rodzaju i typu zakładu karnego w systemach: zwykłym programowanego oddziaływania oraz skazanych skierowanych do systemu terapeutycznego poza oddziałem, zgodnie z posiadaną grupą i podgrupą klasyfikacyjną.